FLORS I MÉS FLORS..QUANTES OLORS ( flowers and more flowers..lots of smells

 

English translation at the bottom.

Treballant amb flors fresca durant aquest mes de novembre i desembre.. he fet diferents tipus de rams.. entre ells els de  forma mòrbida,  formals per aquells que els hi agrada el poms i el romancitisme, centres simètrics, encarats, d’una flor i, de varietats… tots ells han deixat olor i color per tot arreu …

working with resh flowers during this months of novembre and december.. I made some diferent kind of flowers bunch.. some morbid, other for who likes the bouquets, others are simetrical , with one king of flower i varieties.. but all of them are smelling and full of colours everywhere

A continuació veureu una mostra d’alguns dels rams que he fet, (this is a small collection of some of them)

Aquest especial per una amiga ( this is a special one for a friend)

ram joanar

 

joana 1

 

 

 

 

clavells 2rcentre clavells 1r

 

bouquet lilat22r

 

 

 

ram paretr

 

 

TALLER DE CREACIO DE BOUQUETS- Programa Arenys de Flors 2015 ( Bouquet Workshop)

English translation at the bottom.

Ram de mà d'una participant
Ram de màs elaborat per una participant al taller

Aquest diumenge passat 7 de juny, i dins del programa d’Arenys de Flors 2015, vaig fer un Taller de Creació de rams per a totes aquelles persones que estiguessin interessades en conèixer la tècnica de l’espiral. Aquest taller va iniciar-se a les 9,30h del matí i va durar fins a les 14h del migdia i es va realitzar al Museu de la Punta, un lloc esplèndit. Durant tota aquesta estona vam tractar diferents temes tots ells relacionats amb les flors com:  tallar la flor, conservació, acondicionament, durada i senescència , així com una explicació de què consisteix la tècnica de l’espiral i les seves utilitats. Aquesta primera part teòrica, després es va posar a la pràctica, perquè així cadascú pogues disfrutar amb les flors i acabés creant el seu ram de mà.

Per tal de crear un bon ram és imprescindible ja no només conèixer la flor sinó establir una relació amb elles, aprenent de les seves formes, tiges, fullatge, colors i això es fa a mida que ho anem treballant, tallant les tiges, mirant i escollint quines serna les flors del nostre ram, amb quina decoració ho farem i quina serà la part vegetal que crearà espais entre elles per acabar de donar-li volum i forma al ram…

Van assistir 10 persones, un número i un bon grup. La idea era fer dos rams amb flor diferent i així ho vam fer.. un dels rams es va fer petits clavells de colors lilats, blancs i roses, amb margarites i paniculata i l’altra amb estati, crisantems, eucaliptus, entre altres…Treballant...Taller Creació de rams..

Last sunday, 7th of June, as part of the program of Arenys de Flores 2015, I made a Workshop of bouquets for those who were interested in learning the technique of spiral. This workshop began at 9,30h am and lasted until 14pm noon, at the Puntes Museum, a gorgeous place. During all that time we tried different topics all related to flowers such as cut flower,preservation, preparation, duration and senescence, as well as an explanation of what the technique of spiral and its utilities. First it was theoretical part, after it was put into practice, so everyone could enjoy the flowers and create the handed bouquet.

To create a good bouquet is essential not only know the flower but getting a relationship with them, learning their differents types of flowers, stems, foliage, colors, and then working in making all the parts; cutting the stems, and looking and choosing the flowers to suit most the bouquet that one wants, the decoration part that will suit with all the other flowers, taking the vegetal part to create spaces between them and making a round shape.

The group was attended for 10 people, it was a good group. The idea was to make two flower bouquets and we did .. one of the bouquets was small lilats colored carnations, white roses and daisies with paniculata and the other flowers like estatis, chrysanthemums, eucalyptus, among others. …

La tècnica de l’espiral va ser apresa amb facilitat i els rams van quedar bonics i força arrodonits..The spiral technic was learned quite quick and the bouquets were made so rounded and fine.

Rams de mà de les diferents assistents
Bouquets de les assistents

Per finalitzar el taller i com agraïment haver assistit els hi vaig fer un petit present. At the end, I gave a present to them as a way to thanks for assist at the workshop.

detalls per venir

 

MILLORANT EL LOGOTIP ( Improving my brand)

English translation at the bottom.

Ara estic fent proves per millorar el meu logotip… les lletres comencen a tenir més forma i cos tot i que són millorables… pràcticant i treballar-les acabar perfilant els angles i fent-les més boniques.

El logotip l’he volgut incorporar en el bouquet de 40 roses amb una mica de paniculata que he fet aquesta setmana.

Bé, aquí us en deixo una mostra…de les proves

logotip tinta negre
brand makes with black ink
logotip tinta or
brand makes with gold ink

Now I’m making some tests to improve my logo … the letters are beginning to have more shape  although they can be improved … If I work on it, the angles will getting better and the letter more beautiful.

I take a photo of the logo with a bouquet of 40 roses with a little paniculata that I’ve done this week. Well, here I leave some tests that I made.

ram de costat

 

ram de nuvis

 

 

roses del bouquet

BOUQUET DE FLOR FRESCA AMB TRIANGLES DE GERBERES, CLAVELLS I LLIRIS.( making triangles with the flowers)

bouquet triangularEnglish translation at the bottom.

Avui he estat treballant amb flors fresca per fer un bouquet que he composat de gerberes, clavells, lliris, i que he acompanyat de part vegetal com mata, paniculata  ( les floretes blanques decoratives i que s’acostumen a posar en els rams de nuvia), i falguera per fer de tancament del ram. Aquest l’he regalat, però després n’he fet un altre més de tons lilats i rosats que he posat a casa…

Aquest bouquet segueix la forma triangular i per això he col·locat  3 flors de cada espècie en diferents punts del ram formant un triangle equilàter. Aquesta composició geomètrica serà la que farà possible aconseguir la forma arrodonida del  ram.

 

material per contruir nou bouquet

Today I’ve been working with fresh flowers to make a       bouquet with gerberas, carnations, lilies, and It has been accompanied with green plants as paniculata ( white small flowers used to made the wedding bouquets ), and fern to closing the bouquet. I have given this bouquet as a gift , but then I have made another with pink tones to decorate my house..

The composition of this  bouquet has been made with triangles that it means to put three flowers of each species in different parts of the branch forming an equilateral triangle. This geometric figure will be possible achieve the rounded shape of the bouquet.

bouquet lilat1

 

 

 

 

 

ENCÀRREC D’UN BOUQUET DE DINERS DE DEBÒ (ORDER WITH A REAL PAPER MONEY BOUQUET)

English translation at the bottom.

paper money bouquet
Bouquet fet amb diners

Avui he fet entrega de l’encàrrec d’un bouquet de diners per entregar a una parella que celebren el seu 50è aniversari, és a dir, les noces d’or.

Aquest bouquet ha estat dissenyat amb els diners que volen donar els convidats a la parella,i han optat per presentar-ho d’una manera diferent, més original i càlida, doncs és donen els diners però a través d’un ram de roses. En aquest cas, hem fet tot el ram amb bitllets de 10€, i això ha estat decidit d’aquesta manera per la quantitat económica que es volia aportar i perquè així s’homogenitzava amb el mateix color totes les roses del bouquet. A partir d’aquí s’ha creat tot el fullatge, s’ha envoltat tot els troncs amb una tela d’organça de color d’or i s’ha fet l’acabament amb 3 perles.

Com que aquest ram anava per una parella que celebren 50 anys de casats i això se’ns dubte són molts anys d’experiències i convivència i això m’ha fet pensar què volia que el ram fos el més senzill i real posible. Com si és tractés d’un ram de flor natural, sense masssa decoració ni floritures, per tal de mostrar que el més senzill, essencial i natural persisteix en el temps.

Espero ben aviat posar la foto de la parella amb el ram celebrant aquests especials 50 anys!!

 

Today I delivered the paper money bouquet that I made for a couple who celebrate their 50th anniversary, that is, the golden wedding.
This bouquet has been designed with the money that the guests want to give to the couple, and they have chosen to order this present as a new way,  different, original and warmer to show they love them, and the money has been turned into a bouquet of roses. In this case, I have made ​​the bunch with banknotes of € 10 and it has determined by the money that guests would like to contribute for the present and I have chosen the same banknotes as a way to make all roses o f the bouquet with the same color. The bouquet has been closed by  foliage and  each rose has been created with its leaf made by paper to  fill and decorate the bunch . The bouquet handle has been made taking together the stems and as a decoration it has been wrapped them with gold ribbon with three pearls.

This bunch made to celebrate the 50 years married couple and it means, without any doubt, many years of living experiences and it makes me thinking that the bouquet should be as simple and real as possible. As if it was a fresh flower bouquet, without decoration, to show that the most simple and natural essential things persists over time.

 I hope to post, very  soon,  the photo of the couple with the bouquet celebrating these special 50 !!

 

UN NOU RAM… ( A NEW BUNCH)

English translation at the bottom.

Bouquet Pardal
Bouquet Pardal

En aquesta ocasió , he creat un nou ram que hem anomenat Pardal i que està format de dos tipologies de flors, i de 4 tonalitats de colors. Els lliris són de colors carbassa i les altres 22 flors les he fet de diferents mides i he combinat els colors blanc , groc fluix i groc més fort . Hi ha un total de 26 de glors per a formar tota la composició del bouquet.

Tanmateix també s’ha afegit tot ple de branques amb fulles fetes de paper que s’ha posat entre les flors tal i com s’acostuma a posar en els rams. Per a finalitzar el ram i com a part decorativa s’ha posat una tela crua de forma d’enreixat i s’ha acabat amb dues perletes de color rosa per a fer el tancament de la tela.

Aquest és un ram de colors suaus i estiuencs i que pot donar un toc d’alegria en qualsevol  racó de la casa.

Bouquet pardal ( front view)
Bouquet pardal ( front view)

This time, I created a new bouquet that I called Sparrow and  it has been made with two types of flowers, and four colour tones. There are 4 pumpkin paper lilies and the rest, 22 flowers, have different sizes and some of them are white, warm yellow and intense yellow . Then the bunch has been made with 26 paper flowers.

Also, the bunch has branches of paper leaves which has been placed among the flowers as usually the bouquet has. The handle bouquet has been decorated but a woollen ribbon  and ended with two pink pearls to make the closure of the bouquet.

Pardal Bouquet
Pardal Bouquet

This is a summer bouquet of soft colours and it can give a touch of joy in every corner of the house.

UN BOUQUET PLE DE RIQUESES.( bouquet, full of wealth)

English translation at the bottom.

The paper money roses bouquet
The paper money roses bouquet

Aquest és el bouquet de roses fetes de bitllets. Aquest ram està format de 10 roses les quals han estat dstribuïdes seguint una forma circular a partir de les 2 roses blaves centrals envolatades per la combinació d’una rosa verde i una rosa. Aquest ha estat el format triat ja que eren el nombre de roses, que per la quantia económica que teníem, s’ha pogut elaborar. Quan és fa un bouquet cal trobar l’estructura que se li vol donar i que totes les flors segueixin algun tipus de coherència i harmonia.

El bouquet s’ha tancat per un fullatge que l’envoltava, doncs cada una de les roses portava la seva fulla per tal de fer l’acabament. El braç del ram, format per la unió de totes les tiges ha estat decorat a partir d’una cinta blanca amb 2 perletes de color rosat fort per fer el tancament de tot el ram.

Roses bouquet
Roses bouquet

         This is the bouquet of roses made from banknotes. This bouquet consists of 10 roses, which the 2 blues roses are in the center and a combination of pink and green roses round them. I choose this shape because when I calculate the number of roses that I can made with the amount of money that I receive it was the better composition that I can do. Each bouquet  is different but it always follows a structure in order to flowers keep some kind of consistency and harmony.

   The bouquet is closed by the surrounding foliage and in this case each flower has been created with its leaf made by paper which it is used as a way of filling and decoration the bunch . The bouquet handle has been made taking together the stems and  as a decoration it has been wrapped them with white ribbon with two pink pearls.

En aquest cas, el bouquet anirà desapareixen doncs cada rosa té un valor addiccional, que han estat fetes en billets de veritat.

In this case, the bouquet will disappear because each rose has a extra value, the real money in which the roses have been made of.

 

UN REGAL DE CASAMENT ORIGINAL- FLORS FETES AMB BITLLETS ( paper money roses as a present for a wedding)

English translation at the bottom.

New paper money roses
New paper money roses

De manera original i creant a partir de nous materials, les flors que he fet han estat elaborades amb un paper diferent, amb bitllers de 5€, 10€ i 20€. El color de les roses ha anat amb combinació amb el color que tenen els diferents bitllets i que són blau per els de 20€, rosa per els de 10€ i verd per els de 5€.

Aquestes roses amb les quals acabarem fent un ram, ha nascut com a manera de fer un regal econòmic a una parella que estan apunt de casar-se. En moltes ocasions aquests regals econòmics acaben sent un ingrés a un número de compte, però que millor i més original que fer la mateixa aportació económica però presentant-ho a través d’un ram de paper.

També i per a completar les roses, s’he agafat material vegetal, troncs de parra, amb les quals he fet servir com a tija. Els calzes de les roses així com les fulles s’han fet en material de paper addiccional ja que les mides dels bitllets no ho permetien.

La quantia dels diners que es volen gastar per fer el regal és el que determina el nombre de roses així com la mida del ram. Així sí avui hem fet les roses, d’aquí a pocs dies veurem com queda aquest bouquet, sí més no, diferent. Aquí teniu les 10 roses de paper que he fet.

paper money roses
paper money roses

 This time I create an original flowers with new materials. These flowers have been made by money notes of 5€, 10€ and 20€. The color of the roses has been determined by the color of the paper notes ; blue for the 20 €, pink for 10 €and green for the € 5.

This idea has come from  some wedding guest who prefer to make a gift with the money that they want to give to the bride and groom, instead of  deposit these money into an account.  That’s really a  good idea because the money will become to paper money roses bouquet.

For making some other parts of the roses, as the chalice and the stem I use other material because the size of the money can not allowed to work on it. The leaves has been made with other kind of paper.

The number of roses that I can do depend on the amount of money that you want to spend for the gift, which it will determine the color and number of roses. Today I am working on the roses, all of them, but in the next days I will make the original paper money bouquet. Here, there are the 10 paper money roses that I have done.

 

CENTRE FLORAL ( Floral Centerpieces)

Floral centerpieces
Floral centerpieces

English translation at the bottom

Aquest centre té forma ovalada, decorat de paper blanc i el seu disseny ha estat elaborat  seguint aquesta forma per tal de donar protagonisme al centre floral. Aquesta composició floral, considerada estructural en moviment, està formada per una rosa central que és on recau tot el punt de llum del centre i l’acompanyen diferents flors com roses ( ramificades),craspedies, crisantems verds,.. .També trobem part vegetal amb el pistoforum i com a part més decorativa externa del centre s’ha posat planta crassa i branques.

The shape of the center is oval, decorated with white paper and its design has aimed in the floral center. This floral composition, considered structural movement, has a rose as a principal flower and this is the important point of light of the center. It is joined  with different flowers like roses (branched craspedies, green chrysanthemums, are also green plant  like pistoforum. I put a branches and  succulents in the round of the center as a decorative  part out of the center.

 

 

Forma del centre floral
La decoració del centre floral és fet de paper i el disseny s’ha elaborat de manera que totes les parts es concentren al centre, amb obertura més ampla a la part externa per confluir de manera més estreta al centre.

La finalitat d’aquest centres es fer recaure la máxima atenció en el centre floral. Aquest espai s’ha creat amb diferents flors col·locades conjuntament i a on no hi ha profunditat, fet que la seva alçada sigui màxim de 5 cm. El centre s’ha elaborat de manera manual, tant el recipient com la decoració del mateix. La seva amplada máxima és de 20cm, amb una allargada de 30cm i fa una alçada de 10cm, tenint en compte que té forma ovalada. El centre floral té un tamany de 20cm d’allargada i 13cm d’amplada.

The purpose of this center is to pay the maximum attention in the floral center. This space has been created with different flowers placed together and without depth and the maximum height is 5 cm. The center has been made by hand, the container and floral decoration . the size of the container, its maximum width is 20cm, 30cm long and its  tall is 10cm , considering that it has an oval shape. The size of  floral center pieces is  20cm long and 13cm width.

Mentre treballava he tingut la sort de trobar un acompanyant inesperat que m’ha ajudat. Mireu-lo!!

While I was working I was lucky because  an unexpected friend appeared and helped me. Look at him!!

A new friend!! ( clonopsis gallica)
A new friend!! ( clonopsis gallica)